نمایش نامهشماره : 202616
تاریخ : 1395/10/27
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
اصلاح ماده 14 دستورالعمل اداری موضوع ماده 148 قانون کار مصوب بیست و شش اردیبهشت سال نود و پنج مقام عالی وزارت
توضیحات :
توضیح ندارد!