نمایش نامهشماره : 216890
تاریخ : 1395/11/12
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
لایحه دفاعیه اداره کل روابط کار وزارت متبوع در خصوص پرونده شماره 95998901902010 شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری مربوط به شکایت شرکت تولیدی تهران پتو به طرفیت اداره کل روابط کار به خواسته ابطال نامه های شماره 103436 سال 93 و 116480 سال 95 مربوط به چهاردرصد سخت و زیان آور
توضیحات :
توضیح ندارد!