نمایش نامهشماره : 217539
تاریخ : 1395/11/13
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
چنانچه کارگر با دریافت مزایای پایان کار بیش از استحقاق قانونی با کارفرما توافق نماید که از محل مازاد مزایای دریافتی حق بیمه موضوع قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی را خود به سازمان تامین اجتماعی بپردازد توافق باطل است و کارگر باید نسبت به استرداد مبالغ اضافی دریافتی به کارفرما اقدام نماید . چنانچه کارگر 4 درصد مازاد حق بیمه را به تامین اجتماعی پرداخت کرده باشد و به منظور استرداد مبلغ پرداختی نسبت به طرح دعوا در مرجع حل اختلاف اقدام نماید حکم به تهاتر با توجه به مواد 294 و 295 و 296 قانون مدنی صحیح می باشد .
توضیحات :
توضیح ندارد!