نمایش نامهشماره : 204935
تاریخ : 1395/11/02
ماهیت : نامه
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌های‌ :
اشتغال
بیمه بیکاری
چکیده :
در خصوص بخشنامه شماره 20917 وزیر محترم جهاد کشاورزی به سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر توقف هرگونه بهره برداری از جنگلها و مراتع استان مازندران و پیگیری در خصوص پیشگیری از بیکاری کارگران و اشتغال آنان در طرح ها و پروژه های احیا توسعه و غنی سازی جنگلها
توضیحات :
توضیح ندارد!