نمایش نامهشماره : 226189
تاریخ : 1395/11/25
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
با توجه به ابطال دستورالعمل شماره 38 توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارگران می توانند 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور موصوع ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1380 را در مکراجع حل اختلاف صرفا از پیمانکار مطالبه نمایند. در صورت صوری بودن قرارداد پیمانکاری برای مراجع رسیدگی کننده ضمن باطل دانستن قرارداد پیمانکاری و احراز رابطه کار تابع بین کارفرمای اصلی و کارگران و صدور قرار رد دعوا علیه پیمانکار صوری کارگران را به طرح دعوا علیه کارفرمای اصلی هدایت نماید .
توضیحات :
توضیح ندارد!