نمایش نامهشماره : 206567
تاریخ : 1395/11/05
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
خاتمه قرارداد کار
چکیده :
پرداخت مزایای پایان کار مستخدمین شهرداری ها که مشمول قانون استخدامی شهرداری ها هستند بر اساس قانون شهرداری ها .
توضیحات :
توضیح ندارد!