نمایش نامهشماره : 15095
تاریخ : 1395/01/31
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
حق السعی
چکیده :
در خصوص وضعیت پرداخت رفاهیات شرکت مخابرات موضوع مواد 22 و 25 آیین نامه استخدامی و پرسنلی شرکت مخابرات .
توضیحات :
توضیح ندارد!