نمایش نامهشماره : 17287
تاریخ : 1395/02/04
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
چنانچه کارگر یا کارگزار مخابرات با ارایه مدارک مثبته در فهرست رسمی هشت هزار نفره تهیه شده توسط کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی باشد فرد مذکور مشمول قسمت اخیر ماده 86 قانون بودجه سال 92 و ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 94 می باشد و شرکت مخابرات مکلف به انعقاد قرارداد مستقیم با وی خواهد بود.
توضیحات :
توضیح ندارد!