نمایش نامهشماره : 43399
تاریخ : 1395/03/10
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
محاسبه پایه سنوات کارگران مشمول قانون کار- طبق بخشنامه مزدی سال 95 .البته محاسبه پایه سنوات کارگرانی که تا پایان سال 91 تصفیه حساب نموده اند الزامی به برقراری پایه سنواتی ندارند .
توضیحات :
توضیح ندارد!