نمایش نامهشماره : 48129
تاریخ : 1395/03/19
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
حق السعی
چکیده :
پرداخت رفاهیات مخابرات موضوع مواد 22 و 25 آیین نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات و شرکت های تابعه پیرو نامه شماره 15095مورخ سی و یک فروردین نود و پنچ .
توضیحات :
توضیح ندارد!