نمایش نامهشماره : 28105
تاریخ : 1395/03/22
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
حق السعی
چکیده :
دستورالعمل شماره 3 - روش محاسبه مزد مرخصی ذخیره شده کارگران ( تمام پرداختی هایی که در روزهای کار به کارگر تعلق می گیرد به استثنای آن دسته از مزایا ( اعم از نقدی یا غیر نقدی) که نیاز به حضور در محل کار است (ناهار، ایاب و ذهاب ...)
توضیحات :
توضیح ندارد!