نمایش نامهشماره : 50691
تاریخ : 1395/03/23
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
فرد بازنشسته به صرف بازنشستگی عضویت خود را در مراجع حل اختلاف کار از دست می دهد مگر مجددا در کارگاه مشمول قانون کار مشغول به کار شود.
توضیحات :
توضیح ندارد!