نمایش نامهشماره : 51809
تاریخ : 1395/03/24
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
به موجب ماده 5 اساسنامه مرکز خدمات حوزه های علمیه که به توشیح مقام معظم رهبری رسیده و ایشان اجازه ثبت و اجرای آن را داده اند- آن مرکز دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی، اداری و استخدامی می باشد لذا به استناد ماده 188 قانون کار از شمول این قانون - قانون کار - خارج می باشد.
توضیحات :
توضیح ندارد!