نمایش نامهشماره : 57747
تاریخ : 1395/04/02
ماهیت : نامه
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
چکیده :
رعایت مفاد آیین نامه مدیریت و ساماندهی درخواست های صنفی کارگری بر اساس مواد 26و27 قانون کار .
توضیحات :
توضیح ندارد!