نمایش نامهشماره : 68552
تاریخ : 1395/04/21
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
حق السعی
چکیده :
مزایای رفاهی و انگیزه ای شرکت مخابرات علاوه بر بندهای مواد 22 و 25 آیین نامه استخدامی و پرسنلی شرکت مخابرات مصوب س مرداد سال هشتاد و نه ، مواد 57(کمک هزینه خواربار)،59(کمک هزینه لباس) 60(وجه غذا)65(کمک هزینه تهیه لوازم ورزشی )68(کمک هزینه تحصیلی فرزندان کارکنان)69(کمک هزینه مراحل کفن و دفن ) و 70 کمک هزینه ازدواج نیز می باشد .
توضیحات :
توضیح ندارد!