نمایش نامهشماره : 69933
تاریخ : 1395/04/23
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌های‌ :
مدت
بیمه بیکاری
چکیده :
مدت مرخصی استعلاجی طبق قانون کار جز سوابق کار و اشتغال بوده و واقع شدن این مدت در یکسال آخر قبل از بیکاری در صورت تایید ایام بیماری استعلاجی از سوی سازمان تامین اجتماعی مانع پرداخت بیمه بیکاری نخواهد بود.
توضیحات :
توضیح ندارد!