نمایش نامهشماره : 93321
تاریخ : 1395/05/16
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
تعطیلات و مرخصی ها
چکیده :
دادنامه شماره 96 مورخ بیست و یک بهمن سال نود وسه کمیسیون تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی و دادنامه شماره 226 مورخ بیست و پنج خرداد سال نود و پنج هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تایید نامه های شماره 96539 اداره کل روابط کار و جبران خدمت .
توضیحات :
توضیح ندارد!