نمایش نامهشماره : 92024
تاریخ : 1395/05/24
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
عضویت مجدد کارگران بازنشسته به سبب اشتغال مجدد در مراجع حل اختلاف کار .
توضیحات :
توضیح ندارد!