نمایش نامهشماره : 97597
تاریخ : 1395/05/31
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
بر اساس ماده 166 قانون کار اجرا دادنامه های قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار با واحد اجرای احکام دادگستری است از جمله دادنامه های در زمینه ماده 148 قانون کار .
توضیحات :
توضیح ندارد!