نمایش نامهشماره : 106049
تاریخ : 1395/06/10
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
حق السعی
چکیده :
موضوع ماده 86 قانون تامین اجتماعی در خصوص پرداخت کمک هزینه اولاد به شخص کارگر و موضوع بند 3 ماده 48 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 پرداخت مستمری فرزندان بعد از فوت کارگر به فرزندان او.
توضیحات :
کمک هزینه اولاد و ...