نمایش نامهشماره : 107624
تاریخ : 1395/06/13
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
شرایط کار زنان
چکیده :
تبصره یک ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی 1-مادرانی که دور کار هستند نیز مشمول قانون هستند 1- زمان مرخصی شیردهی می تواند در ابتدای ساعت کار و یا انتهای آن و یا در طول مدت باشد3- زمان آن با توافق کارگر و کارفرما خواهد بود.
توضیحات :
توضیح ندارد!