نمایش نامهشماره : 108165
تاریخ : 1395/06/13
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
در خصوص استعلام در مورد قانون حمایت از شرکت های و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نو آوریها و اختراعات و آیین نامه اجرایی آن در پارک های علم و فناوری و شمولیت و یا عدم شمولیت قانون کار در خصوص آن ها .
توضیحات :
توضیح ندارد!