نمایش نامهشماره : 112181
تاریخ : 1395/06/17
ماهیت : نامه
صادر کننده : وزیر کار و امور اجتماعی - وزارت متبوع
چکیده :
نامه وزیر محترم در خصوص همکاری مشترک کارگران و کارفرمایان جهت رسیدن به حداکثر بهره وری در ارائه خدمات و ....
توضیحات :
توضیح ندارد!