نمایش نامهشماره : 113293
تاریخ : 1395/06/20
ماهیت : بخشنامه
صادر کننده : وزیر کار و امور اجتماعی - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مقررارت متفرقه
چکیده :
بخشنامه وزیر محترم در خصوص روند جهانی سازی و کوتاه شدن طول موج های نوآوری همراه با سیاست های خصوصی سازی و برنامه های تعدیل ساختاری دولت ها و ....
توضیحات :
توضیح ندارد!