نمایش نامهشماره : 116480
تاریخ : 1395/06/24
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
در خصوص بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور موضوع ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی و تاکید بر رسیدگی مراجع حل اختلاف در خصوص الزام کارفرما به استرداد مبالغ پرداختی از سوی کارگر به سازمان تامین اجتماعی چهار درصد . طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 826 مورخ سی ام آبان سال یکهزار و سصدو نود و شش ابطال گردید و طی نامه شماره 200291 از اداره کل روابط کار و جبران خدمت اعلام شد.
توضیحات :
طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 826 مورخ سی ام آبان سال یکهزار و سصدو نود و شش ابطال گردید و طی نامه شماره 200291 از اداره کل روابط کار و جبران خدمت اعلام شد.