نمایش نامهشماره : 131327
تاریخ : 1395/07/14
ماهیت : نامه
صادر کننده : معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال - وزارت متبوع
چکیده :
کاهش ساعات کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص
توضیحات :
توضیح ندارد!