نمایش نامهشماره : 133053
تاریخ : 1395/07/14
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
خاتمه قرارداد کار
چکیده :
با عنایت به اصل استصحاب قرارداد شفاهی بعد از یک دوره قراردادکار مدت موقت برای یک دور تمدید ضمنی و بیش از یک دوره موجب دائمی شدن قرارداد خواهد شد مگر خلاف آن توسط کارفرما اثبات شود.
توضیحات :
توضیح ندارد!