نمایش نامهشماره : 123210
تاریخ : 1395/07/04
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
بیمه بیکاری
چکیده :
در خصوص مراتب موجه بودن بیکاری بر اساس بند ب ماده 6 قانون بیمه بیکاری
توضیحات :
توضیح ندارد!