نمایش نامهشماره : 128887
تاریخ : 1395/07/05
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
چکیده :
دستورالعمل شماره 43 - تفویض اختیار تایید پیمان های دسته جمعی کار به ادارات کل اجرایی کشور ( وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی )
توضیحات :
توضیح ندارد!