نمایش نامهشماره : 123210
تاریخ : 1395/07/06
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
بیمه بیکاری
چکیده :
در خصوص برقراری بیمه بیکاری به استناد بند ب ماده 6 قانون بیمه بیکاری (جهات موجه تأخیر در ارائه درخواست بیمه بیکاری)
توضیحات :
توضیح ندارد!