نمایش نامهشماره : 162556
تاریخ : 1395/08/25
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
در خصوص دادنامه شماره 127 سال 95 هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه مورخ سال 94 حوزه فنی و در آمد سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار که به صورت نقدی و ماهیانه و مستمر پرداخت می گردد و با وصف مذکور مشمول بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی تلقی شده و می بایست وفق ماده 30 قانون تامین اجتماعی از آن حق بیمه کسر گردد.
توضیحات :
توضیح ندارد!