نمایش نامهشماره : 147502
تاریخ : 1395/08/08
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
نامه معاون محترم فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در خصوص خلاء بیمه ای
توضیحات :
توضیح ندارد!