نمایش نامهشماره : 178414
تاریخ : 1395/09/22
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
رسیدگی به چهاردرصد نرخ حق بیمه سخت و زیان آور در صلاحیت مراجع حل اختلاف می باشد
توضیحات :
توضیح ندارد!