نمایش نامهشماره : 238609
تاریخ : 1396/12/05
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
رسیدگی در خصوص ادعای احتساب سابقه بیمه ای کارگران دکل بند بر اساس شرایط مقرر در آیین دادرسی کار در مراجع حل اختلاف
توضیحات :
توضیح ندارد!