نمایش نامهشماره : 35244
تاریخ : 1396/02/30
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
در خصوص ماده 24 دستورالعمل اداری موضوع ماده 148 قانون کار
توضیحات :
توضیح ندارد!