نمایش نامهشماره : 87874
تاریخ : 1396/05/12
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌های‌ :
مدت
مراجع حل اختلاف
چکیده :
در خصوص تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما و روش تعیین ساعات کار قانونی کارگر و اضافه کاری کارگر
توضیحات :
توضیح ندارد!