نمایش نامهشماره : 122155
تاریخ : 1396/06/29
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
مدت مرخصی ساعتی برای مادران دارای دو فرزند دوقلو و بالاتر به میزان دو ساعت در روز می باشد .
توضیحات :
توضیح ندارد!