نمایش نامهشماره : 177309
تاریخ : 1398/06/31
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل حقوقی - وزارت متبوع
چکیده :
دادنامه شماره 791 مورخ هجدهم تیر سال 98 در خصوص پرداخت حق بیمه از مطالبات ممتاز سازمان تامین اجتماعی است و کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است و تاخیر دررداخت حق بیمه موجب تضییع حقوق بازماندگان نخواهد بود
توضیحات :
توضیح ندارد!