مشاهده گزینه‌های گزارش گیری
لیست مشخصات تماس سامانه‌ی ثنا

تعداد عناوین = 53
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود) ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
ردیفعنوانشماره تماس داخلیشماره تماس مستقیمشماره نمابرواحد سازمانیمحل استقرار
1 * شهلا داودی 225 ــ ــ مدیریت پشتیبانی اداره کل
02433442741
2 * محسن احدی 227 ــ ــ مدیریت اداره کل
02433442741
3 * محمدباقر بیات 228 02433445065 ــ مدیریت پشتیبانی اداره کل
02433442741
4 * حامدرضا نظری ــ ــ ــ مدیریت پشتیبانی اداره شهرستان زنجان
02433459998
5 * علیرضا رمضانلو 230 ــ ــ اداره شهرستان زنجان اداره شهرستان زنجان
02433459998
6 * نازنین مهاجری 201 ــ ــ مدیریت روابط کار اداره شهرستان زنجان
02433459998
7 * ابوالفضل خوئینی 229 ــ ــ اداره شهرستان زنجان اداره شهرستان زنجان
02433459998
8 * مازیار محمدی 212 ــ ــ اداره شهرستان زنجان اداره شهرستان زنجان
02433459998
9 * علی رحمتی 218 ــ ــ اداره شهرستان زنجان اداره شهرستان زنجان
02433459998
10 * عبدالحمید محتوی 247 ــ ــ اداره شهرستان زنجان اداره شهرستان زنجان
02433459998
11 * فرزاد شعبانی 236 ــ ــ مدیریت روابط کار اداره شهرستان زنجان
02433459998
12 * مهدی لطفی فر 223 02433457611 02433457611 مدیریت روابط کار اداره شهرستان زنجان
02433459998
13 * فریده پوریان 219 ــ ــ مدیریت امور اجتماعی اداره شهرستان زنجان
02433459998
14 * زینب ادیب تنها 207 ــ ــ مدیریت امور اجتماعی اداره شهرستان زنجان
02433459998
15 * جواد معصومی 239 ــ ــ اداره شهرستان زنجان اداره شهرستان زنجان
02433459998
16 * سهیلا آذر پیوند 228 ــ ــ مدیریت امور اجتماعی اداره شهرستان زنجان
02433459998
17 * علیرضا سیف الهی 240 ــ ــ مدیریت روابط کار اداره شهرستان زنجان
02433459998
18 * علی کریمی 217 02433451025 02433451025 مدیریت روابط کار اداره شهرستان زنجان
02433459998
19 * سودابه جعفری 245 02433459801 ــ اداره شهرستان زنجان اداره شهرستان زنجان
02433459998
20 * پریسا همایونی 215 ــ ــ مدیریت روابط کار اداره شهرستان زنجان
02433459998