این سامانه به آدرس زیر منتقل گردید:
isaap.mcls.gov.ir